Forvaltning av veger i Norge

1. januar 2010 gikk ca. 60 % av tidligere riksveger over fra å være eid av staten til å bli eid av fylkeskommunene, i Oslo av kommunen.

Veger har skiftet eier

Fylkeskommunene overtok som vegmyndighet og formell part for de riksveger som er blitt fylkesveger.  Ordningen med felles vegadministrasjon for riks- og fylkesveg opprettholdes.  Grunneiere, naboer, entreprenører og andre kan derfor fortsette samarbeidet med Statens vegvesen.  Det vil kunne være noen ulikheter i fordelingen av oppgaver og myndighet mellom den enkelte fylkeskommune og Statens vegvesen.

Fylkesvegnettet etter 1. januar 2010

  • Ca. 17.000 kilometer riksveg med tilhørende gang- og sykkelveg, er overført fra staten til fylkeskommunen og legges til tidligere fylkesveger
  • Det samlede fylkesvegnettet er på tilsammen ca. 44.000 kilometer
  • Oslo har fått overført ca. 40 kilometer riksveg som er lagt til det kommunale vegnettet

Det nye riksvegnettet

  • De viktigste riksvegene har staten fortsatt ansvar for
  • Disse riksvegene vil sammen med nasjonale havner, jernbaneknutepunkt og flyplasser utgjøre et nasjonalt transportnett
  • For å få til et sammenhengende nasjonalt transportnett har det vært nødvendig å ta opp mindre strekninger kommunal, fylkeskommunal og privat veg som riksveg
  • Riksvegnettet er etter 2010 noe over 10.000 kilometer

Statens er vegmyndighet og har finansierings- og prioriteringsansvaret for riksveg.

Felles vegadministrasjon

Ordningen med felles vegadministrasjon innebærer at Statens vegvesens regioner i praksis er vegadministrasjon for staten i riksvegsaker, og vegadministrasjon for fylkeskommunen i fylkesvegsaker.

Det betydelige overføringen av riksveg fra staten til fylkeskommunene innebærer at Statens vegvesens regioner får vesentlig flere oppgaver å utføre under styring av fylkeskommunene og færre oppgaver å utføre under styring av staten.

I Oslo er det ikke felles vegadministrasjon.  Oslo kommune har egen vegadministrasjon for kommunal veg, som også følger opp de omklassifiserte riksvegene fra 1.1.2010.

Nyhetsbrev påmelding

Ønsker du å holde deg oppdatert på viktige saker relatert til bompenger? Norvegfinans holder deg oppdatert. Meld deg på Norvegfinans sitt nyhetsbrev og motta informasjon på e-post.

Gå til Nyhetsbrev påmelding

Norvegkonferansen 2016

Norvegkonferansen arrangeres årlig av Norvegfinans. Konferansen fokuserer på store nasjonale samferdselsprosjekter og faktorer som påvirker utviklingen av norsk vegpolitikk. Norvegkonferansen 2016 ble avholdt 25. oktober på Ullevaal Panorama i Oslo.

Gå til Norvegkonferansen 2016

  • Norvegfinans
  • Postboks 3286 Elisenberg – 0208 Oslo
  • Tlf. 930 28 970