Bedre sikkerhet på vegene

Nasjonal transportplan (NTP) satser på sikrere veger. Innsatsen er mellom annet knyttet til bygging av midtrekkverk, gang- og sykkelveger og tiltak for universell utforming.

Ulykkesrisikoen i vegtrafikken i Norge er lav sammenlignet med mange andre land, men trafikkulykker er likevel et alvorlig samfunnsproblem. NTP har som mål å redusere antall drepte og hardt skadde.

Satsing på trafikksikkerhet vil redusere tallet på drepte og hardt skadde i vegtrafikken. Det legges til grunn ca. 50 prosent økning i lengden på firefelts veg i områder med høy trafikk. I tillegg vil innsatsen til trafikant- og kjøretøyrettede tiltak og brett sperreområde eller midtmarkering bli lagt større vekt på, i tillegg til siderekkverk og andre tiltak mot utforkjøringsulykker.

Innen drift og vedlikehold vil trafikksikkerheten bli prioritert. Strekninger med mange og alvorlige ulykker vil bli følgt særlig opp.

Vinterdriften som omfatter brøyting, salting og strøing er spesielt viktig for trafikksikkerheten.

NTP vil styrke trafikantrettede tiltak ovenfor høyrisikogrupper og risikoatferd, gjennom opplæring, informasjon og mer effektive og målrettede kontroller.

 

 

 

 

 

Nyhetsbrev påmelding

Ønsker du å holde deg oppdatert på viktige saker relatert til bompenger? Norvegfinans holder deg oppdatert. Meld deg på Norvegfinans sitt nyhetsbrev og motta informasjon på e-post.

Gå til Nyhetsbrev påmelding

Norvegkonferansen 2016

Norvegkonferansen arrangeres årlig av Norvegfinans. Konferansen fokuserer på store nasjonale samferdselsprosjekter og faktorer som påvirker utviklingen av norsk vegpolitikk. Norvegkonferansen 2016 ble avholdt 25. oktober på Ullevaal Panorama i Oslo.

Gå til Norvegkonferansen 2016

  • Norvegfinans
  • Postboks 3286 Elisenberg – 0208 Oslo
  • Tlf. 930 28 970