Vegen frem til bompengefinansiering

Bompengeselskaper - faser og oppgaver

Ingen bompengeprosjekter er helt like eller direkte sammenlignbare. Her følger en generell beskrivelse av et bompengeprosjekt.

Lokalt/regionalt initiativ og pådriverfase

Et lokalt/regionalt pådriverselskap, og evt. senere bompengeselskap, for et lokalt prosjekt, vil ha flere roller.  Ofte blir et selskap stiftet som resultat av et lokalt initiativ for å fremme/forsere et lokalt/regionalt prosjekt, utbygging av en ønsket vegstrekning, ferjeavløsningsprosjekt, utbedringer, tunnel og lignende. 

Dette selskapets hovedrolle vil være å utrede aktuelle løsninger, teknisk og øknomisk, og være pådriver/drive lobbyvirksomhet overfor lokale/regionale myndigheter og regionvegkontor.  Et slikt selskap vil måtte skaffe egne midler til sitt arbeid.  med formålsparagraf og vedtekter som definerer non-profit, vil selskapet ikke være skattepliktig.

Når prosjektet er vedtatt i Stortinget, kan selskapet endre sin aksjonærsammensetning og bli bompengeselskap for prosjektet, evt. legges ned - dersom det opprettes et eget bompengeselskap.  Det vil fremgå av Stortingsproposisjonen som godkjenner prosjektet og finansieringen hvilket juridisk selskap som får retten til å kreve inn bompenger og være finansieringsselska ved opptak av lån og forskuttering av midler til Statens vegvesen som byggherre.

Direkte kostnader knyttet til det vedtatte utbyggingsprosjektet kan etter søknd til Statens vegvesen i forkant tillegges prosjektets totalkostnad.

Regional pådriverfase

Et bompengeprosjekt kan også initieres av fylkeskommuner.  Et bompengselskap vil ofte stiftes før prosjektet behandles i Stortinget, og fylkeskommunen kan gi tilsagn om garantier og sterke viljeserklæringer, som pådriver for realisering av prosjektet.  Se forøvrig punktet over.

Sentral pådriverfase

Ett bompengeprosjekt (Svinesundsforbindelsen - mellom Norge og Sverige) er unntaksvis initiert av vegmyndighetenes ønske om et utbyggingsprosjekt og forsering av dette ved brukerbetaling (bompenger).

Det vises forøvrig til Statens vegvesens Håndbok 102 "Veiledning Bompengeprosjekter".

Bompengeselskap for et prosjekt vedtatt av Stortinget - avtalepart for Staten og  finansieringsselskap for bompengeprosjektet

Når det foreligger positivt vedtak i Stortinget om hel eller delvis bompengefinansiering, skal det inngås en bompengeavtale mellom Staten v/Statens vegvesen Vegdirektoratet og ansvarlig juridisk part, bompengeselskapet.  Det er et krav at bompengeselskapet er offentlig eid.  Det opprinnelig lokale pådriverselskapet kan ved tilpasning av aksjonærsammensetningen gå inn i en slik rolle, eller det kan opprettes et eget bompengeselskap.

Bompengeavtalen ("Standardavtalen") mellom Statens vegvesen Vegdirektoratet og bompengeselskapet er i stor grad standardisert.  Bompengeselskapets oppgaver og ansvar fremgår av vedtaket i Stortinget, og i bompengeavtalen, som også definerer Statens oppgaver og ansvar, samt eierforhold til prosjektet.

Det vil være aktuelt å inngå flere vtaler, som f.eks. driftsavtale (innkrevingsavtale), AutoPASS-avtale, investeringsavtaler knyttet til nytt utstyr/oppdatering av utstyr og systemer.  Slike avtaler skal alltid være knyttet til bompengeavtalen.

Bompengeselskapet skal følge utbyggingen av prosjektet tett, og har krav på regelmessige møter med prosjektledelsen, økonomisk og fremdriftsmessig rapportering og kostnadsoversikter knyttet til rekvisisjoner.  Ved viktige avgjørelser skal bompengeselskapet delta i diskusjoner og vurderinger.

Bompengeselskapets oppgaver er å være ansvarlig for finansieringen av bompengeandelen i prosjektet, foreta opplåning, være ansvarlig for drift av bomstasjonog innkreving av bompengene, å inngå avtale som ansvarlig part i bompengeavtale og innkrevingsavtale med Statens vegvesen Vegdirektoratet å gå inn i avtaler om service- og vedlikehold m.m. som er aktuelle for bompengeanlegget og utstyret, og andre avtaler som er nødvendige for gjennomføringen av bompengeinnkrevingen.  Bompengeselskapet skal påse at kostnader knyttet til innkrevingen er lavest mulig.  Bompengeslskapet er også ansvarlig for informasjon til brukerne og kundebehandling.

Bompengeselskapet utformer takstsøknad og sørger for at takstene endres regelmessig i takt med prisindeks.  Det er Statens vegvesen Vegdirektoratet som endelig fastsetter takster og takstøkninger, og er ansvarlig for offentliggjøring av disse.  Bompengeselskapene dekker kostnadene til slik offentliggjøring.

Det er bompengeselskapets ansvar å følge opp at bompengeinntektene er tilfredsstillende og i tråd med forutsetningene.  Dersom bompengeinntektene er for små, må bompengeselskapet ta initiativ til økning av takstene og/eller forlengelse av innkrevingsperioden.  Disse forholdene er regulert i nevnte avtale.

Det er bompengeselskapets styre som er ansvarlig for selskapets lånegjeld i henhold til Aksjelovens bestemmelser.

Bompengeselskapet skal opphøre når innkrevingen er avsluttet og selskapets forpliktelser i forhold til bompengeavtale og aksjonærer er oppfylt.

Nyhetsbrev påmelding

Ønsker du å holde deg oppdatert på viktige saker relatert til bompenger? Norvegfinans holder deg oppdatert. Meld deg på Norvegfinans sitt nyhetsbrev og motta informasjon på e-post.

Gå til Nyhetsbrev påmelding

Norvegkonferansen 2016

Norvegkonferansen arrangeres årlig av Norvegfinans. Konferansen fokuserer på store nasjonale samferdselsprosjekter og faktorer som påvirker utviklingen av norsk vegpolitikk. Norvegkonferansen 2016 ble avholdt 25. oktober på Ullevaal Panorama i Oslo.

Gå til Norvegkonferansen 2016

  • Norvegfinans
  • Postboks 3286 Elisenberg – 0208 Oslo
  • Tlf. 930 28 970