Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om På rett vei – reformer i veisektoren

Ved å følge denne lenke får du tilgang til innstillingen fra transport- og kommunikasjonskomiteen.

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2014-2015/inns-201415-362/

Hilde Foss Christensen er ny styreleder i Norvegfinans

Årsmøtet i Norvegfinans valgte torsdag Hilde Foss Christensen, kommunikasjonssjef i Fjellinjen AS, som ny styreleder i bompengeselskapenes bransjeforening.

Påtroppende og avtroppende styreleder.

Påtroppende og avtroppende styreleder.

Bransjen vår står ovenfor store endringer de neste årene, og jeg er glad for tilliten jeg har fått av medlemmene til å lose foreningen gjennom denne tiden, sier påtroppende styreleder. – Vi skal sørge for at bransjen har en tydelig stemme inn mot politikere og myndigheter, beslutningstakerne som vil sette premissene for hvordan bransjen vår vil se ut etter reformen. Vi skal også skape gode møteplasser for bransjen som helhet og medlemmene spesielt også i kommende periode. Dette er spesielt viktig i tiden vi går inn i for å sikre gode dialoger som grunnlag for de å gjøre beste beslutningene om bransjens framtid.

Hilde Foss Christensen overtar vervet som styreleder etter Milian Myraunet, styreleder i Trøndelag bomveiselskap.

Norvegfinans har i år 25-årsjubileum, og har 36 bompengeselskap som medlemmer.

En av de viktigste aktivitetene foreningen gjør er å arrangere den årlige Norvegkonferansen. Her møtes både nasjonale og lokale politikere, fageksperter og bransjens aktører i god dialog om utviklingen av bompengesektoren. Årets konferanse går av stabelen i Oslo 27.oktober, og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har bekreftet sin deltakelse.

Veireform fremmet i Statsråd 17. april

Bilde av Ketil Solvik-Olsen utenfor Stortinget

Bilde av Ketil Solvik-Olsen utenfor Stortinget

For mer informasjon om veireformen, klikk her

Regjeringa åpner for «prosjektmodellen» i nye bompengeprosjekt

Regjeringa la i dag, 21.11.2014, fram : Prop. 32 S (2014–2015) Endringar i statsbudsjettet 2014 under Samferdselsdepartementet.

Bompengeselskap for nye bompengeprosjekt i perioden fram til ny organisering av sektoren Etter gjeldande retningslinjer er hovudregelen at det blir etablert eitt bompengeselskap pr. bompengeprosjekt. Bakgrunnen for dette er å sikre at det ikkje førekjem kryssubsidiering mellom prosjekta. Prinsippet har ved enkelte tilfelle vore avvike. Dette gjeld prosjekt som naturleg heng saman, og der dette har vore eksplisitt omtalt/spesifisert i proposisjonsteksten/innstillinga. I dei tilfella der fleire prosjekt blir lagt til same selskap, krev dette særskilt oppfølging.

I Prop. 97 S (2013–2014) Ein del saker om luftfart veg og jernbane varsla regjeringa ei omorganisering av bompengesektoren, der det blir teke sikte på at eit fåtal bompengeselskap får ansvaret for bompengeinnkrevjinga i Noreg. Samferdselsdepartementet ønskjer å leggje til rette for pragmatiske og effektive løysingar for organiseringa av bompengefinansiering av nye prosjekt i overgangsperioden fram til den nye organiseringa av sektoren er på plass.

Samstundes er det viktig at bompengesektoren er ryddig i denne perioden og unngår utryggleik rundt kva for retningslinjer som skal liggje til grunn. For å ivareta dei ulike omsyna legg Samferdselsdepartementet til grunn at bompengefinansieringa/- innkrevjinga for nye prosjekt kan bli lagt til allereie eksisterande selskap viss fylkeskommunar er majoritetseigar i det aktuelle selskapet. I tillegg må lokale styresmakter også forplikte seg til å leggje prosjekta inn under eit av dei nye selskapa når dei er på plass. Vegdirektoratet er blitt beden om å følgje opp dette overfor lokale styresmakter.

NORVEGFINANS I MØTE MED SAMFERDSELSMINISTEREN

På Norvegkonferansen ga bompengeselskapene tydelig uttrykk for behovet for tettere dialog i prosessen med omorganisering av sektoren. Umiddelbart etter konferansen skrev Norvegfinans brev til statsråden og ba om et møte så snart som mulig. Departementet inviterte til møte 20.11.2014 På møtet deltok 12 representanter for ulike selskaper.

Foruten statsråd Ketil Solvik-Olsen deltok også statssekretærene Bård Hoksrud og John Ragnar Aarset. Ansvaret for regjeringens videre arbeid med bompengespørsmålene er iflg statsråden lagt på statssekretær Aarset.

Styreleder Milian Myraunet har oppsummert møtet i eget brev til statsråden hvor følgende hovedpunkter er sentrale:

 • Det etableres snarest mulig et skille mellom utsteder og operatørrollen
 • Utstederrollen må konkurranseutsettes og brikkebruken må bli interoperativ.
 • Antallet operatørselskaper bør reduseres til maksimum 5 med en regional tilknytning.
 • Operatørselskapene bør ha offentlige eiere – vegeiere/garantister.
 • Takst-og rabattordningene må harmoniseres.

Myraunet peker i brevet på at det nå er umåtelig viktig at det snarest settes en klar retning i arbeidet. Dette gir grunnlag for å iverksette omorganiseringen gradvis slik at ikke alle elementer i verdikjeden blir satt i spill samtidig.

Årsmøte i Norvegfinans den 21. mars i Molde

Årsmøte i foreningen Norvegfinans er i år lagt til Molde 20. - 21. mars som en fortsettelse til Bompengekonferansen til Statens Vegvesen den 20. mars.

Les mer

 

Bompengekonferansen den 20. mars 2014 i Molde

Årets bompengekonferanse arrangeres av Statens vegvesen Region Midt i Molde 20. mars 2014. Vegdirektør Terje Moe Gustavsen åpner konferansen som bl.a vil ta for seg bymiljøavtaler, utfordringer i kommune og hvilke føringer NTP vil få for bompengebransjen.

Agenda 

 

  

 

Trenger vi å fornye bompengebransjen?

Tanker rundt modernisering og fornying av bompengebransjen.

Innlegg fra Anne-Karin Sogn, administrerende direktør i Fjellinjen AS.

Les mer>
 

 

Årlig informasjonsmøte for AutoPASS-selskapene 2012

Informasjonsmøte fant sted i Oslo fra 14. til 15. november i lokalene til Region Øst på Brynseng. Det var oppmøteplikt for alle AutoPASS-selskapene.

Dette er et viktig møtepunkt mellom SVV Vegdirektoratet og selskapene. Norvegfinans har oppfordret til deltakelse da det er oppmøteplikt for alle AutoPASS-selskapene.

Les mer >

Regionale bompengeselskap

I oktober la Vegdirektoratet frem en rapport for Samferdselsdepartementet om regionale selskaper. Rapporten konkluderer med at en regionalisering skal gi besparelser på administrasjon og bidra til mer gunstige finansieringsavtaler.

Norvegfinans har lenge vært opptatt av at man i bompengebransjen skal være på utkikk etter de gode effektiviseringsmulighetene for bransjen i sin helhet. Men ut i fra det vi kan se, belyser dessverre ikke denne rapporten det som kan være de mest hensiktsmessige sidene med regionale bompengeselskaper.

Les mer >

Årsverk i Bompengebransjen

I forbindelse med den fremlagte rapporten fra Vegdirektoratet til Samferdsels-departementet vedrørende Regionale bompengeselskaper, valgte NVF å gjøre et arbeid for å kunne vise riktig bilde av antall årsverk i bransjen.

Administrasjons- og driftsoppgaver håndteres ulikt i de forskjellige selskapene, men følgende gir en oversikt over dagens situasjon.

Les mer > 

Service og vedlikehold av AutoPASS-anlegg

En god service- og vedlikeholdsavtale er helt vesentlig for å oppnå en veldrevet og økonomisk innkreving av bompenger. Norvegfinans har lenge vært opptatt av at denne avtalen burde revideres og er glad for at dette arbeidet nå er igangsatt av SVV.

Norvegfinans har i høringsprosessen på ny Kravspesifikasjon gitt innspill til Statens vegvesen Vegdirektoratet på flere viktige momenter som vi mener bør ivaretas i den reviderte vedlikeholdsavtalen og også på rutiner rundt bruken av avtalen.

Les mer >

Bompengeselskapenes låneopptak og rentebetingelser

Gjennom ulike presseoppslag og leserinnleg i mange av landets aviser den siste tiden, er det fremkommet synspunkter om bompengeselskapenes finansiering som ikke er korrekte.

De fleste bompengeselskapenes finanskostnader ligger langt under hva Statens vegvesen har lagt inn i sine beregninger (vanligvis 6,5 %), noe som kommer prosjektet, og derigjennom trafikantene, til gode gjennom en kortere nedbetalingstid.
Med dagens rentesituasjon, og hensyntatt gjennomførte rentesikringer, betaler selskapene i dag en gjennomsnittlig lånerente som ligger mellom 3,3 - 4,5 %.

Les mer >

AutoPASS i Listerpakken

Bomstasjonene i Listerpakken er bygget om til automatiske bomstasjoner. Fra desember 2011 ble det automatisk innkreving og ett kjørefelt i hver retning.

Trafikanter med AutoPASS avtale passerer som tidligere. Trafikanter uten AutoPASS avtale skal kjøre rett gjennom og vil motta faktura pr. post. Alternativt kan passering betales via internett www.vegamot.no "betal enkeltpasseringer" eller på en av selskapets servicestasjoner.

Asecap`s årlige studie- og konferansedager i 2012

Asecap arrangerte årlige studie- og konferansdager 27. - 30. mai 2012 i Torino, Italia.

Studiedagene for 2012 fant sted i Torino (Italia) fra 27. til 30. mai. Se link til nettsiden www.asecap.no for mer informasjon.

Tema for studiedagene var m.a.:

 • Sustainable actions: sosial /safety and environmental aspects in practise
 • Understanding and deploying Inntelligent Transport systems under real market conditions
 • Concessions and tolling best practices

Nytt fra Statens vegvesen Vegdirektoratet, mai 2012

Vi refererer fra presentasjonen på Norvegfinans årsmøte i mai 2012.

SVV Vegdirektoratet informerte om omorganisering og status ved innføring av obligatorisk brikke og gav også informasjon om turistportalen.

Les mer >

Asecap Presidency

Austria takes the lead for the next 2 years.

Klaus Schierhackl fra ASFINAG, bompengeselskapet i Østerrike, ble valgt til president for ASECAP for 2 år (perioden 2011 - 2013).

Les mer >

Konkurransegrunnlag - driftsoperatør

Bompengeselskapene er ansvarlige for innkreving av bompenger. Bompengeselskapene kan velge om de ønsker å drive innkreving helt eller delvis i egen regi, eller om de ønsker å engasjere en underleverandør eller flere.

Få bompengeselskaper har ressurser til å gjennomføre anbudsprosess i egen regi, og i flere år er utarbeidelse av konkurransegrunnlag og gjennomføring av anbudskonkurranse utført av Statens vegvesen Vegdirektoratet etter avtale med bompengeselskapene.

Norvegfinans har fått utarbeidet et konkurransegrunnlag som kan benyttes til å kjøpe inn drifts- og vedlikeholdstjenester i tilknytning til den daglige driften av norske bompengesystemer.

Norvegfinans konkurransegrunnlag kan tas i bruk av medlemmer og ikke medlemmer. 

Lagring av passeringsopplysninger

Personvernnemnda gjorde 16.2.2011 vedtak om at passeringsdata skal oppbevares i 10 år.

Det vises til sak om lagring av passeringsopplysninger mellom E18 Vestfold AS, Datatilsynet og Statens vegvesen.  Personvernnemnda gjorde 16.2.2011 vedtak om at passeringsdata (angivelse av parter, tid og sted for levering, vederlag etc.) skal oppbevares i 10 år.  Personvernnemnda har i dette sluttet seg til Skattedirektoratets konklusjon, hvor det blant annet anføres at faktura utstedt på forskudd, og som kun inneholder opplysninger om inngått AutoPASS-avtale, ikke tilfredsstiller bokføringsforskriftens § 5-1-1 nr. 4, dvs. kravene til å spesifisere tidspunkt og sted for levering av ytelsen.  Disse opplysningene er viktige for kontroll av en bokføringspliktig kjøper.

Vedtaket i Personvernnemnda var enstemmig og kan ikke påklages videre.  Avgjørelsen får konsekvenser for alle bompengeselskapene.

Innkreving fra danske og svenske kjøretøy

Tilgang til direkte oppslag

Norvegfinans har bedt Statens vegvesen Vegdirektoratet om å gi norske bompengeselskaper tilgang til direkte oppslag i bilregisteret i Sverige.  Tilhørende funksjonalitet er implementert i det felles sentralsystemet for bompengeselskapene, CS Norge, og Fjellinjen AS har allerede slik tilgang.

Norvegfinans ber også om at det snarest legges til rette for tilgang til direkte oppslag i bilregisteret i Danmark, så snart dette blir tilgjengelig.

Direkte oppslag i disse to landenes bilregistre vil sikre bompengeselskapene høyere inntekter for disse passeringene i forhold til idag, hvor innkreving skjer med svært høy kostnad.

Veilder for regnskapsføring i bompengeselskaper

Ulik regnskapsføring og mangelfulle noteopplysning kan føre til at det er vanskelig å sammenligne regnskapstallene fra et bompengeselskap til et annet. Videre er det ønskelig å gjøre den pålagte årlige rapporteringen til Statens vegvesen mindre ressurskrevende ved at regnskapene er mer oversiktlige og gir mer ensbetydende informasjon.

Norvegfinans har satt i gang et arbeid med å utarbeide en veileder/mal for regnskapsføring i bompengeselskapene. Nå er den klar, og skal gjennomgås på AutoPASS årlige informasjonsmøte 14. november. 

Les mer >

Riksrevisjonens rapport om bompengeforvaltningen i Norge

I november la Riksrevisjonen frem rapporten om bompengeforvaltningen i Norge.

Norvegfinans ser på Riksrevisjonens rapport som et godt utgangspunkt for å videreutvikle bransjen, og da gjennom samarbeid mellom alle aktørene i bransjen (bompengeselskap, driftsselskap, Norvegfinans, Statens vegvesen, Vegdirektorat og myndighetene).

Men atter en gang ser det ut til at den populistiske vinklingen er det som har trådd best frem i media. Fra NVF sin side skulle vi ønske at det fokuseres på hele forvaltningskjeden og det rapporten faktisk peker på. Det er vesentlig å sikre riktig fokus på hva som skal til for at pengene skal kunne kreves inn på en kostnadseffektiv måte.

Både bompengeselskap og driftsselskap er avhengig av et tett samarbeid med Statens vegvesen for å spare de store summene og gjennomføre tiltak som monner i arbeidet for å effektivisere, modernisere og profesjonalisere bransjen. Nøkkelen til at bompengene skal kunne kreves inn på en mer kostnadseffektiv måte ligger i så måte ikke hos selskapene.

Les mer >

 

 

Template not foundTemplate not found

Orientering om arbeidet med omorganisering av bompengesektoren

Norvegfinans har mottatt et brev datert 23. februar 2015 fra samferdselsdepartementet med en orientering om arbeidet med omorganisering av bompengesektoren.

Brevet kan leses i sin helhet her.

Nyhetsbrev påmelding

Ønsker du å holde deg oppdatert på viktige saker relatert til bompenger? Norvegfinans holder deg oppdatert. Meld deg på Norvegfinans sitt nyhetsbrev og motta informasjon på e-post.

Gå til Nyhetsbrev påmelding

Norvegkonferansen 2016

Norvegkonferansen arrangeres årlig av Norvegfinans. Konferansen fokuserer på store nasjonale samferdselsprosjekter og faktorer som påvirker utviklingen av norsk vegpolitikk. Norvegkonferansen 2016 ble avholdt 25. oktober på Ullevaal Panorama i Oslo.

Gå til Norvegkonferansen 2016

 • Norvegfinans
 • Postboks 3286 Elisenberg – 0208 Oslo
 • Tlf. 930 28 970